476589041-1024x678

Participatie

Om tot een serieuze reductie van COte komen, kijken we verder dan onze eigen organisatie. De Leeuwenstein groep is actief betrokken bij de volgende initiatieven.

3.D.1 Branche- en keteninitiatieven

Duurzame leverancier

Van Doorn Geldermalsen B.V. neemt deel aan het programma ‘Duurzame Leverancier’ dat is opgezet door de vereniging van bouw- en infrabedrijven; Bouwend Nederland.

MVO-Wijzer

Signa Terra B.V. heeft deelgenomen aan de ‘Vakgroep Groenvoorzieners VHG MVO- wijzer’. Dankzij de input van deze commissie kon branchevereniging VHG de MVO-Wijzer introduceren; een praktische digitale wijzer waarmee aangesloten leden in kaart kunnen brengen waar hun bedrijf staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Energieconvenant Rivierengebied

De Leeuwenstein Groep is initiator en medeondertekenaar van een convenant dat 20 ondernemers uit Geldermalsen en Neerijnen bindt om samen te werken aan het duurzamer maken van hun bedrijf. Doelstelling is om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Dit willen ze doen door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. De Leeuwenstein Groep maakt voor dit initiatief gebruik van de milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten inzichtelijk maakt.

Duurzaame toepassingen voor vrijkomend maaisel

Van Doorn Geldermalsen B.V. is al sinds enige jaren actief op zoek naar duurzame toepassingen voor vrijkomend maaisel. Maaisel is een van de grootste afvalstromen op onze projecten. In het recente verleden hebben we geparticipeerd in diverse initiatieven, maar het bleek helaas niet haalbaar om deze op verantwoorde wijze voort te kunnen zetten. Dit betekent echter niet dat daarmee ook een einde aan ons streven naar een duurzame toepassing voor vrijkomend maaisel te blijven zoeken.

SilRainDo

Dover B.V. heeft samen met de leverancier van verkeerssystemen en een carrosseriebouwer duurzaam materieel ontwikkeld: de Silraindo. Dit is een variant van de bekende RAIN sets, waarbij de matrixborden zijn geïntegreerd op het voertuig in plaats van dat zij getrokken worden door een aparte kar. Door dit systeem is het mogelijk om een trekkend voertuig uit te sparen bij verkeersmaatregelen, wat natuurlijk resulteert in minder brandstofverbruik en een lagere CO2  uitstoot. Een echt keten initiatief dus, waar Dover samen met een leverancier heeft nagedacht over een meer duurzame bedrijfsvoering.

Ketenanalyses

In 2015 hebben we een tweetal ketenanalyses uitgevoerd. We onderzochten bij twee van onze belangrijkste leveranciers de CO2 uitstoot die veroorzaakt wordt in de keten ‘leverancier – hoofdaannemer – klant’. Centraal stond de dienstverlening bij verkeersmaatregelen en calamiteiten en de productie en leverantie van geleiderailmaterialen. Samen met onze leveranciers hebben we gekeken waar reductie van CO2 uitstoot mogelijk is. Deze informatie hebben wij gedeeld binnen onze branche, zodat het collega bedrijven ook op weg kan helpen om CO2 reductie te verwezenlijken.

Blik op brandstof

EVO, de branchevereniging van de eigen vervoerders, heeft een brandstofreductieprogramma 'Blik op Brandstof' ontwikkeld. Leeuwenstein Groep analyseerde in het kader van dat programma haar brandstofverbruik en stelde op basis daarvan een bedrijfsspecifiek reductieprogramma op.

Sturen op CO2

Dieselverbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot is een probleem waarbij elk bedrijf binnen de loonwerksector (waaronder ook de grootschalige groenactiviteiten van Van Doorn vallen) mee te kampen heeft. Daarom heeft brancheorganisatie Cumela, waar Van Doorn lid van is, een programma genaamd ‘Sturen op CO2’ ontwikkeld. Dit programma bestaat uit bijeenkomsten tussen bedrijven uit de branche, die onder andere door kennisuitwisseling elkaar willen ondersteunen in het reduceren van CO2 uitstoot. Graag delen wij onze kennis met branchegenoten die – in sommige gevallen – de eerste schreden op weg naar een CO2 reductie gaan zetten.